#hisamatsu

Vow of Humankind

Gepubliceerdop dec 14, 2017

Keeping calm and composed,

Let us awaken to our True Self,
become fully compassionate humans,

make full use of our gifts
according to our respective missions in life,

discern the agony both
individual and social
and its source,

recognize the right direction
in which history should proceed,
and join hands
without distinctions of race, nation, or class.

Let us, with compassion,vow
to bring to realization
humankind’s deep desire for
Self-emancipation

and construct a world
in which everyone
can truly and fully live.

Gelofte aan de mensheid

Gepubliceerdop dec 12, 2017

Kalm en evenwichtig:

Laat ons ontwaken tot ons ware Zelf,
mensen worden, vol van mededogen.

Onze gaven ten volle ontplooien,
ieder volgens de eigen roeping in het leven.

Ons bewust worden van de doodsstrijd
persoonlijk en maatschappelijk
en de bron ervan onderkennen.

De juiste richting ontdekken
waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan
en elkaar de hand reiken
zonder onderscheid naar man- of vrouw-zijn,
zonder onderscheid naar ras, natie of klasse.

Laat ons met mededogen de gelofte afleggen
het diepe verlangen van de mensheid
naar bevrijding van haar ware Zelf
werkelijkheid te doen worden

en een wereld bouwen
waarin iedereen
waarachtig en in heelheid kan leven.

Hisamatsu Sin’ichi

hisamatsu sin’ichi

Gepubliceerdop jan 18, 2017

Hisamatsu Sin’ichi (1889-1980) werd opgevoed in de traditie van het Zuivere Land boeddhisme. Toen hij zich met wetenschap en rationeel denken ging bezighouden viel hij van zijn geloof. Hij ging filosofie studeren, maar kon daarin zijn existentiële vragen niet beantwoord krijgen en raakte tevens gedesillusioneerd door de objectiviteit van de wetenschap. Hij stortte zich teleurgesteld in zowel religie als de rationele wetenschap in een zware sesshin bij een Rinzaiklooster “om tenslotte door de uiterste grenzen van dit rationele denken en de objectieve kennis heen te breken in het ontwaken tot het volkomen ongehinderde en vrije Ware Zelf.”

Vanaf dat moment begon hij met het uitwerken van een ‘religie voorbij alle religies’, een ‘religie van het Ontwaken.’ Hij bleef daarnaast ook als filosoof aan het werk.

Hij richtte de FAS society op (F= Formless Self; A= All Mankind; S= Suprahistorical History) waarin hij een combinatie voorstond van een revolutionaire houding (die voorbijgaat aan existentiële vraagstukken) en de yogi (die de wereld en zijn geschiedenis laat voor wat hij is). “Wat Hisamatsu voor ogen stond was een wezenlijke onderlinge verbondenheid waarbij aan alle drie de fundamentele aspecten van het menszijn:  Formless Self, All Mankind en Suprahistorical History volledig recht zou worden gedaan.”

Vanuit een kritische houding naar de koan beoefening van de Japanse Rinzai zen van zijn tijd formuleerde hij wat hij noemde de fundamentele koan:

‘Als je absoluut niets meer kan doen, wat ga je dan doen?’

Biografische gegevens en citaten uit: Kloppen waar geen poort is, Ton Lathouwers, uitgave van Maha Karuna Ch’an, Zutphen.

meer lezen:
FAS society